Wszystkie ogloszenia w jednym miejscu!!!

Klasyfikacja fobii i manii według ICD-10


ICD - 10 to Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. ICD-10 jest opracowana przez Światową Organizację Zdrowia i obowiązuje w Polsce od roku 1996.

Osób cierpiących na różnego rodzaju fobie i lęki dotyczy tylko część klasyfikacji oznaczona literą F. (Fobie: F-40, Manie: F-30)
(zobacz całą klasyfikację ICD-10)F00-F99 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

 • F00-F09 Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi
F00 Otępienie w chorobie Alzheimera (G30.-+)
F00.0 Otępienie w chorobie Alzheimera z wczesnym początkiem (G30.0+)
F00.1 Otępienie w chorobie Alzheimera z późnym początkiem (G30.1+)
F00.2 Otępienie atypowe lub mieszane w chorobie Alzheimera (G30.8+)
F00.9 Otępienie w chorobie Alzheimera, nieokreślone (G30.9+)

F01 Otępienie naczyniowe
F01.0 Otępienie naczyniowe z ostrym początkiem
F01.1 Otępienie wielozawałowe
F01.2 Otępienie naczyniowe podkorowe
F01.3 Otępienie naczyniowe mieszane korowe i podkorowe
F01.8 Inne rodzaje otępienia naczyniowego
F01.9 Otępienie naczyniowe, nie określone

F02 Otępienie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
F02.0 Otępienie w chorobie Picka (G31.0+)
F02.1 Otępienie w chorobie Creutzfeldta-Jakoba (A81.0+)
F02.2 Otępienie w chorobie Huntingtona (G10+)
F02.3 Otępienie w chorobie Parkinsona (G20+)
F02.4 Otępienie w chorobie nabytego upośledzenia odporności [HIV] (B22.0+)
F02.8 Otępienie w innych chorobach, klasyfikowanych gdzie indziej

F03 Otępienie bliżej nieokreślone

F04 Organiczny zespół amnestyczny nie wywołany alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi

F05 Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi
F05.0 Majaczenie bez otępienia
F05.1 Majaczenie nałożone na otępienie
F05.8 Inne typy majaczenia
F05.9 Majaczenie, nie określone

F06 Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną
F06.0 Halucynoza organiczna
F06.1 Organiczne zaburzenia katatoniczne
F06.2 Organiczne zaburzenia urojeniowe [podobne do schizofrenii]
F06.3 Organiczne zaburzenia nastroju [afektywne]
F06.4 Organiczne zaburzenia lękowe
F06.5 Organiczne zaburzenia dysocjacyjne
F06.6 Organiczna chwiejność afektywna [asteniczna]
F06.7 Łagodne zaburzenia procesów poznawczych
F06.8 Inne określone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem i dysfunkcją mózgu lub chorobą somatyczną
F06.9 Nieokreślone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem i dysfunkcją mózgu lub chorobą somatyczną

F07 Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
F07.0 Organiczne zaburzenie osobowości
F07.1 Zespół po zapaleniu mózgu
F07.2 Zespół po wstrząśnieniu mózgu
F07.8 Inne organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
F07.9 Nieokreślone organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu

F09 Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe


 • F10-F19 Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków [substancji] psychoaktywnych
F10.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu

F11.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów

F12.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli

F13.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspakajających

F14.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy

F15.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków pobudzających w tym kofeiny

F16.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem halucynogenów

F17.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu

F18.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi


 • F20-F29 Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii [schizotypowe] i urojeniowe
F20 Schizofrenia
F20.0 Schizofrenia paranoidalna
F20.1 Schizofrenia hebefreniczna
F20.2 Schizofrenia katatoniczna
F20.3 Schizofrenia niezróżnicowana
F20.4 Depresja poschizofreniczna
F20.5 Schizofrenia rezydualna
F20.6 Schizofrenia prosta
F20.8 Schizofrenia innego rodzaju
F20.9 Schizofrenia, nie określona

F21 Zaburzenie typu schizofrenii (schizotypowe)

F22 Uporczywe zaburzenia urojeniowe
F22.0 Zaburzenie urojeniowe
F22.8 Inne uporczywe zaburzenia urojeniowe
F22.9 Uporczywe zaburzenie urojeniowe, nieokreślone

F23 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
F23.0 Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne bez objawów schizofrenii
F23.1 Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne z objawami schizofrenii
F23.2 Ostre zaburzenie psychotyczne podobne do schizofrenii
F23.3 Inne ostre zaburzenie psychotyczne z przewagą urojeń
F23.8 Inne ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
F23.9 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne, nie określone

F24 Indukowane zaburzenie urojeniowe

F25 Zaburzenia schizoafektywne
F25.0 Zaburzenie schizoafektywne, typ maniakalny
F25.1 Zaburzenie schizoafektywne, typ depresyjny
F25.2 Zaburzenie schizoafektywne, typ mieszany
F25.8 Inne zaburzenia schizoafektywne
F25.9 Zaburzenia schizoafektywne, nieokreślone

F28 Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne

F29 Nieokreślona psychoza nieorganiczna


 • F30-F39 Zaburzenia nastroju [afektywne]
F30 Epizod maniakalny
F30.0 Hipomania
F30.1 Mania bez objawów psychotycznych
F30.2 Mania z objawami psychotycznymi
F30.8 Inne epizody maniakalne
F30.9 Epizod maniakalny nieokreślony

F31 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
F31.0 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod hipomanii
F31.1 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod maniakalny bez objawów psychotycznych
F31.2 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod maniakalny z objawami psychotycznymi
F31.3 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod depresji o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu
F31.4 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod ciężkiej depresji bez objawów psychotycznych
F31.5 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi
F31.6 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod mieszany
F31.7 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - remisja
F31.8 Inne zaburzenia afektywne dwubiegunowe
F31.9 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, nie określone

F32 Epizod depresyjny
F32.0 Epizod depresji łagodny
F32.1 Epizod depresji umiarkowany
F32.2 Epizod depresji ciężki, bez objawów psychotycznych
F32.3 Epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi
F32.8 Inne epizody depresyjne
F32.9 Epizod depresyjny, nieokreślony

F33 Zaburzenia depresyjne nawracające
F33.0 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - epizod depresyjny łagodny
F33.1 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - epizod depresyjny umiarkowany
F33.2 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - epizod depresji ciężkiej bez objawów psychotycznych
F33.3 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - ciężka depresja z objawami psychotycznymi
F33.4 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - stan remisji
F33.8 Inne nawracające zaburzenia depresyjne
F33.9 Nawracające zaburzenia depresyjne, nieokreślone

F34 Uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne)
F34.0 Cyklotymia
F34.1 Dystymia
F34.8 Inne uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne)
F34.9 Uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne), nie określone

F38 Inne zaburzenia nastroju (afektywne)
F38.0 Inne występujące pojedynczo zaburzenia nastroju (afektywne)
F38.1 Inne nawracające zaburzenia nastroju (afektywne)
F38.8 Inne określone zaburzenia nastroju (afektywne)

F39 Zaburzenia nastroju (afektywne), nie określone • F40-F48 Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną
F40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii
F40.0 Agorafobia
F40.1 Fobie społeczne
F40.2 Specyficzne (izolowane) postacie fobii
F40.8 Inne zaburzenia lękowe w postaci fobii
F40.9 Fobie BNO

F41 Inne zaburzenia lękowe
F41.0 Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny)
F41.1 Zaburzenie lękowe uogólnione
F41.2 Zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane
F41.3 Inne mieszane zaburzenia lękowe
F41.8 Inne określone zaburzenia lękowe
F41.9 Zaburzenia lękowe, nie określone

F42 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)
F42.0 Zaburzenie z przewagą myśli czy ruminacji natrętnych
F42.1 Zaburzenie z przewagą czynności natrętnych (rytuały)
F42.2 Myśli i czynności natrętne, mieszane
F42.8 Inne natręctwa
F42.9 Natręctwa BNO

F43 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
F43.0 Ostra reakcja na stres
F43.1 Zaburzenie stresowe pourazowe
F43.2 Zaburzenia adaptacyjne
F43.8 Inne reakcje na ciężki stres
F43.9 Reakcja na ciężki stres, nie określona

F44 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
F44.0 Amnezja dysocjacyjna
F44.1 Fuga dysocjacyjna
F44.2 Osłupienie dysocjacyjne (stupor dysocjacyjny)
F44.3 Trans i opętanie
F44.4 Dysocjacyjne zaburzenia ruchu
F44.5 Drgawki dysocjacyjne
F44.6 Dysocjacyjne znieczulenia i utrata czucia zmysłowego
F44.7 Mieszane zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
F44.8 Inne zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
F44.9 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne), nie określone

F45 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoform disorders)
F45.0 Zaburzenie somatyzacyjne [z somatyzacją]
F45.1 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, niezróżnicowane
F45.2 Zaburzenie hipochondryczne
F45.3 Zaburzenia wegetatywne występujące pod postacią somatyczną
F45.4 Uporczywe bóle psychogenne
F45.8 Inne zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
F45.9 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, nie określone

F48 Inne zaburzenia nerwicowe


 • F50-F59 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
F50 Zaburzenia odżywiania
F50.0 Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa)
F50.1 Jadłowstręt psychiczny atypowy
F50.2 Żarłoczność psychiczna (Bulimia nervosa)
F50.3 Atypowa żarłoczność psychiczna
F50.4 Przejadanie się związane z innymi czynnikami psychologicznymi
F50.5 Wymioty związane z innymi czynnikami psychologicznymi
F50.8 Inne zaburzenia odżywiania się
F50.9 Zaburzenia odżywiania się, nie określone

F51 Nieorganiczne zaburzenia snu
F51.0 Bezsenność nieorganiczna
F51.1 Nieorganiczna hipersomnia
F51.2 Nieorganiczne zaburzenia rytmu snu i czuwania
F51.3 Somnambulizm (sennowłóctwo)
F51.4 Lęki nocne
F51.5 Koszmary senne
F51.8 Inne organiczne zaburzenia snu
F51.9 Nieorganiczne zaburzenia snu, nie określone

F52 Dysfunkcja seksualna nie spowodowana zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną
F52.0 Brak lub utrata potrzeb seksualnych
F52.1 Awersja seksualna i brak przyjemności seksualnej
F52.2 Brak reakcji genitalnej
F52.3 Zaburzenia orgazmu
F52.4 Wytrysk przedwczesny
F52.5 Pochwica nieorganiczna
F52.6 Dyspareunia nieorganiczna
F52.7 Nadmierny popęd seksualny
F52.8 Inne dysfunkcje seksualne bez przyczyn organicznych lub chorobowych
F52.9 Niespecyficzna dysfunkcja seksualna, nie spowodowana przez zaburzenia organiczne ani inną chorobę

F53 Zaburzenia psychiczne związane z porodem, nie sklasyfikowane gdzie indziej
F53.0 Łagodne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, związane z porodem, a nie wykazane w innym miejscu
F53.1 Ciężkie zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z porodem, a nie wykazane w innym miejscu
F53.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z porodem, a nie wykazane w innym miejscu
F53.9 Poporodowe zaburzenia psychiczne (BNO)

F54 Czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach

F55 Nadużywanie substancji nie powodujących uzależnienia

F59 Nieokreślone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

 • F60-F69 Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
F60 Specyficzne zaburzenia osobowości
F60.0 Osobowość paranoiczna
F60.1 Osobowość schizoidalna
F60.2 Osobowość dyssocjalna
F60.3 Osobowość chwiejna emocjonalnie
F60.4 Osobowość histrioniczna
F60.5 Osobowość anankastyczna
F60.6 Osobowość lękliwa (unikająca)
F60.7 Osobowość zależna
F60.8 Inne określone zaburzenia osobowości
F60.9 Zaburzenia osobowości BNO

F61 Zaburzenia osobowości mieszane i inne

F62 Trwałe zmiany osobowości nie wynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu
F62.0 Trwała zmiana osobowości po katastrofach (po przeżyciu sytuacji ekstremalnej)
F62.1 Trwała zmiana osobowości po chorobie psychicznej
F62.8 Inne trwałe zmiany osobowości
F62.9 Trwałe zmiany osobowości, nie określone

F63 Zaburzenia nawyków i popędów (impulsów)
F63.0 Patologiczny hazard
F63.1 Patologiczne podpalanie (piromania)
F63.2 Patologiczne kradzieże (kleptomania)
F63.3 Trichotillomania
F63.8 Inne zaburzenia nawyków i popędów (impulsów)
F63.9 Zaburzenia nawyków i popędów (popędów), nie określone

F64 Zaburzenia identyfikacji płciowej
F64.0 Transseksualizm
F64.1 Transwestytyzm o typie podwójnej roli
F64.2 Zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie
F64.8 Inne zaburzenia identyfikacji płciowej
F64.9 Zaburzenia identyfikacji płciowej, nie określone

F65 Zaburzenia preferencji seksualnych
F65.0 Fetyszyzm
F65.1 Transwestytyzm fetyszystyczny
F65.2 Ekshibicjonizm
F65.3 Oglądactwo (voyeurism)
F65.4 Pedofilia
F65.5 Sadomasochizm
F65.6 Złożone zaburzenia preferencji seksualnej
F65.8 Inne zaburzenia preferencji seksualnej
F65.9 Zaburzenia preferencji seksualnych, nie określone

F66 Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną
F66.0 Zaburzenia dojrzewania seksualnego
F66.1 Orientacja seksualna niezgodna z ego (egodystoniczna)
F66.2 Zaburzenie związków seksualnych
F66.8 Inne zaburzenia rozwoju psychoseksualnego
F66.9 Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego, nie określone

F68 Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
F68.0 Kształtowanie objawów fizycznych przez przyczyny psychologiczne
F68.1 Zamierzone wytwarzanie lub naśladowanie objawów czy niewydolności fizycznych lub psychicznych (zaburzenie pozorowane)
F68.8 Inne określone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych

F69 Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych, nie określone


 • F70-F79 Upośledzenie umysłowe
F70 Upośledzenie umysłowe lekkie

F71 Upośledzenie umysłowe umiarkowane

F72 Upośledzenie umysłowe znaczne

F73 Upośledzenie umysłowe głębokie

F78 Inne upośledzenie umysłowe

F79 Upośledzenie umysłowe, nie określone


 • F80-F89 Zaburzenia rozwoju psychicznego ( psychologicznego )
F80 Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
F80.0 Specyficzne zaburzenia artykulacji
F80.1 Zaburzenie ekspresji mowy
F80.2 Zaburzenie rozumienia mowy
F80.3 Nabyta afazja z padaczką (Zespół Landau-Kleffnera)
F80.8 Inne zaburzenia rozwoju mowy i języka
F80.9 Zaburzenie rozwoju mowy i języka, nieokreślone

F81 Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
F81.0 Specyficzne zaburzenie czytania
F81.1 Specyficzne zaburzenie ortografii
F81.2 Specyficzne zaburzenie umiejętności arytmetycznych
F81.3 Mieszane zaburzenie umiejętności szkolnych
F81.8 Inne zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych
F81.9 Zaburzenie rozwojowe umiejętności szkolnych, nie określone

F82 Specyficzne zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych

F83 Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe

F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe
F84.0 Autyzm dziecięcy
F84.1 Autyzm atypowy
F84.2 Zespół Retta
F84.3 Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne
F84.4 Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi
F84.5 Zespół Aspergera
F84.8 Inne całościowe zaburzenia rozwojowe
F84.9 Całościowe zaburzenia rozwojowe, nie określone

F88 Inne zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)

F89 Zaburzenie rozwoju psychicznego (psychologicznego), nie określone


 • F90-F98 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym.
F90 Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej)
F90.0 Zaburzenie aktywności i uwagi
F90.1 Hiperkinetyczne zaburzenie zachowania
F90.8 Inne zaburzenia hiperkinetyczne
F90.9 Zaburzenie hiperkinetyczne, nie określone

F91 Zaburzenia zachowania
F91.0 Zaburzenie zachowania ograniczone do środowiska rodzinnego
F91.1 Zaburzenie zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji
F91.2 Zaburzenie zachowania z prawidłowym procesem socjalizacji
F91.3 Zaburzenie opozycyjno-buntownicze
F91.8 Inne zaburzenia zachowania
F91.9 Zaburzenie zachowania, nieokreślone

F92 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji
F92.0 Depresyjne zaburzenie zachowania
F92.8 Inne mieszane zaburzenia zachowania i emocji
F92.9 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji, nie określone

F93 Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
F93.0 Lęk przed separacją w dzieciństwie
F93.1 Zaburzenie lękowe w postaci fobii w dzieciństwie
F93.2 Lęk społeczny w dzieciństwie
F93.3 Zaburzenie związane z rywalizacją w rodzeństwie
F93.8 Inne zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa
F93.9 Zaburzenie emocjonalne okresu dzieciństwa, nie określone

F94 Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym
F94.0 Mutyzm wybiórczy
F94.1 Reaktywne utrudnienie nawiązywania relacji społecznych w dzieciństwie
F94.2 Nadmierna łatwość w nawiązywaniu relacji społecznych w dzieciństwie
F94.8 Inne dziecięce zaburzenia funkcjonowania społecznego.
F94.9 Dziecięce zaburzenia funkcjonowania społecznego, nie określone BNO

F95 Tiki
F95.0 Tiki przemijające
F95.1 Przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe (wokalne)
F95.2 Zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Giles de la Tourette)
F95.8 Inne tiki
F95.9 Tiki, nie określone

F98 Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

 • F99-F99 Zaburzenia psychiczne bliżej nieokreślone (BNO)
F99 Zaburzenie psychiczne, inaczej nie określone